Sản phẩm
http://phyrisvietnam.vn/upload/files/30_phy_serienheader_timerelease_v2.jpg

Retinol Depot

MẶT NẠ RETINOL CHỐNG LÃO HÓA

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/retinol.JPG

Collagen depot

MẶT NẠ TĂNG CƯỜNG COLLAGEN

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/collagen.jpg

Ceramide Depot

MẶT NẠ TÁI TẠO PHỤC HỒI

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/ceramide.jpg

Vitamin Depot

MẶT NẠ VITAMIN C SÁNG DA

http://phyriscosmetic.vn/upload/files/vitamin.jpg